ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Διοίκηση της εταιρείας χωρίς να φείδεται εξόδων και κόπων δεσμεύεται στην συνεχή προσπάθεια για παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών αποσκοπώντας:

α. Στη ικανοποίηση των πελατών της,

β. στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την επεξεργασία, παραγωγή ,τυποποίηση και διανομή των προϊόντων της όπως : ε.π.ε , ε.π.ε. βιολογικό , ε.π.ε με αρωματικά-μπαχαρικά, προϊόντα μιγμάτων ε.π.ε.-ηλιέλαιου, και προιόντα μιγμάτων ε.π.ε.-ηλιέλαιου με αρωματικά-μπαχαρικά , εξασφαλίζοντας ασφαλή προϊόντα στους καταναλωτές.

Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι να προσφέρει στην αγορά, προϊόντα παραγόμενα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των Διαδικασιών Συστήματος Ποιότητας , Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης τους.

Κύριο μέλημά τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και υγιεινής και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος Συστήματος και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών. Η βασική πολιτική ποιότητας με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας συνοψίζεται στα ακόλουθα:

· την πιστή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

· την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων μέσω της πιστής εφαρμογής και συνεχούς επαλήθευσης του συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων κατά τα πρότυπα ISO 22000, IFS και σύμφωνα πάντα με τις Ελληνικές νομοθετικές απαιτήσεις για τα υλικά, τις α’ και β’ ύλες και τα τελικά προϊόντα

  • Την διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
  • Την οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας, υγιεινής και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την βελτίωση των υποδομών της

Η εταιρεία στοχεύει στην κατ’ ελάχιστο συμμόρφωση της με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, και είναι απόλυτα συνεπής στα όρια που πρέπει να τις τηρεί. Η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας ,Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων καθώς και η επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε φορά η εταιρεία, ανασκοπείται περιοδικά με σκοπό την λήψη των εκάστοτε αναγκαίων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Γενικά ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας προϊόντα σταθερής υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

H Γενική Διεύθυνση

15-10- 20

Share this post on: