ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η Διοίκηση της εταιρείας MEDOLIO AE χωρίς να φείδεται εξόδων και κόπων δεσμεύεται στην συνεχή προσπάθεια για παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών αποσκοπώντας:

α. Στη ικανοποίηση των πελατών της,

β. στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την επεξεργασία, παραγωγή ,τυποποίηση και διανομή των προϊόντων της όπως :  ε.π.ε , ε.π.ε. βιολογικό , ε.π.ε με αρωματικά-μπαχαρικά, προιόντα μιγμάτων ε.π.ε.-ηλιελαίου, και προιόντα μιγμάτων ε.π.ε.-ηλιελαίου,  εξασφαλίζοντας ασφαλή προϊόντα στους καταναλωτές.

Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι να προσφέρει  στην αγορά, προϊόντα παραγόμενα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες.  Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των Διαδικασιών Συστήματος Ποιότητας , Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης τους.

Κύριο μέλημά τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και υγιεινής και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος Συστήματος και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών. Η βασική πολιτική ποιότητας με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας  συνοψίζεται στα ακόλουθα:

 • την πιστή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
 • την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων μέσω της πιστής εφαρμογής και συνεχούς επαλήθευσης του συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων κατά τα πρότυπα ISO 22000, IFS τρ. Εκδοση και σύμφωνα πάντα με τις Ελληνικές νομοθετικές απαιτήσεις  για τα υλικά, τις α’ και β’ ύλες και τα τελικά προϊόντα
 • την προμήθεια, επεξεργασία και διανομή των προϊόντων της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην καταλληλότητα των προϊόντων της και στον έλεγχο των συνθηκών χειρισμού τους από άποψη υγιεινής.
 • Την διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, με χρήση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογία /τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητές της, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.
 • Την ικανοποίηση των παραγγελιών και του πελάτη μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.
 • Την βελτίωση τόσο των υπηρεσιών και των προϊόντων της με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από τους πελάτες.
 • Την οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας, υγιεινής, ηθική, περιβαλλοντική ευθύνη, ευθύνη και εξειδίκευση στις εργασίες του.
 • Την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την βελτίωση των υποδομών της.
 • Την εξασφάλιση της λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
 • Την ανάπτυξη και εδραίωση της κουλτούρας για την ασφάλεια των τροφίμων σε όλο το εργαζόμενο προσωπικό.
 • Tην προσήλωση και τήρηση των κανόνων λειτουργίας σε θέματα νομιμότητας ,αυθεντικότητας με στόχο την βιωσιμότητα της επιχείρησης και του επιχειρησιακού της περιβάλλοντος .
 • Το σύνολο των προϊόντων της εταιρίας, δεν περιέχουν Γ.Τ.Ο. (GMΟ’s) και απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Η εταιρεία  στοχεύει στην κατ’ελάχιστο συμμόρφωση της με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική  Νομοθεσία, και είναι απόλυτα συνεπής στα όρια που πρέπει να τις τηρεί. Η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του Σ.Δ.Π.& Α.Τ  και η επίτευξη των στόχων ασφάλειας που θέτει κάθε φορά η εταιρεία, ανασκοπείται περιοδικά με σκοπό την λήψη των εκάστοτε αναγκαίων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Γενικά ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας προϊόντα σταθερής υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

 

H ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

15-10- 2023